§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

           a) Klient biznesowy – osoba fizyczna lub osoba prawna, wykonująca działalność gospodarczą związaną z branżą gastronomiczną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.

           b) Produkt – rzecz ruchoma, która jest oferowana w Sklepie internetowym.

           c) Sklep internetowy – sklep prowadzony przez spółkę Prime Gastro NIP: 5170434964 z siedzibą w Rzeszowie, 35-074 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 17/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001028623, REGON 524916331, działający pod adresem www.primegastro.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów.

           d) Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sklepem internetowym.

      2. Sklep internetowy Prime Gastro świadczy usługi sprzedaży sprzętu gastronomicznego wyłącznie dla klientów biznesowych.

      3. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz korzystania ze Sklepu internetowego Prime Gastro.

§2. Składanie zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym Prime Gastro mogą być składane wyłącznie przez klientów biznesowych.
 2. W celu złożenia zamówienia, Klient biznesowy powinien założyć konto w Sklepie internetowym Prime Gastro oraz wypełnić formularz zamówienia.
 3. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym Prime Gastro są cenami netto i należy doliczyć do nich stawkę podatku VAT 23%.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w przypadku zmian cen rynkowych lub kursów walut. O zmianie ceny Klient zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia.

§3. Warunki płatności

 1. Płatności za zamówienia w Sklepie internetowym Prime Gastro należy dokonywać przed wysyłką towaru.
 2. Akceptowane formy płatności to: przelew bankowy, karta płatnicza oraz płatności elektroniczne.
 3. W przypadku płatności elektronicznych, Klienci biznesowi zostaną przekierowani na stronę bezpiecznego serwera płatniczego.

§4. Warunki wysyłki i dostawy

 1. Wysyłka towarów odbywa się z magazynu centralnego producenta w 48607 Ochtrup, Niemcy.
 2. Koszt wysyłki zależy od wagi i gabarytów towarów oraz od wybranej formy dostawy. Wszelkie informacje odnośnie kosztów dostawy podane są w podsumowaniu zamówienia przed jego dokonaniem.
 3. Sklep internetowy Prime Gastro dokłada wszelkich starań, aby towar został dostarczony Klientowi w jak najkrótszym czasie.
 4. W przypadku braku towaru w magazynie, Sklep internetowy Prime Gastro zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, w zależności od dostępności produktu oraz wybranej formy dostawy. Szczegółowe informacje o czasie realizacji zamówienia znajdują się na stronie produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 6. Sklep internetowy zobowiązuje się do realizacji zamówienia w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia jego zawarcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Sklep internetowy Prime Gastro w momencie wydania towaru przewoźnikowi. W przypadku zwrotów towaru na koszt Klienta, ryzyko utraty lub uszkodzenia przesyłki przechodzi na Klienta, który jest odpowiedzialny za odesłanie przesyłki w należyty sposób.
 8. W przypadku przeszkód w realizacji zamówienia, takich jak brak towaru na magazynie, awaria systemu informatycznego czy problemy z dostawą, Sklep internetowy zobowiązuje się do poinformowania Klienta o przyczynie opóźnienia oraz zaproponowania alternatywnego terminu lub sposobu realizacji zamówienia.

§5. Warunki reklamacji

 1. Klienci biznesowi mają prawo do reklamacji towarów zakupionych w Sklepie internetowym Prime Gastro zgodnie z przepisami prawa.
 2. Reklamacje należy składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu internetowego Prime Gastro: reklamacje@primegastro.pl.
 3. Sklep internetowy Prime Gastro rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sklep internetowy Prime Gastro zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wady towaru lub, jeśli naprawa nie jest możliwa, do wymiany na towar wolny od wad, zgodnie z dostępnością. Koszty związane z wymianą lub naprawą ponosi sklep, chyba że uszkodzenie towaru wynikło z winy klienta. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na identyczny model, sklep zastrzega sobie prawo do zaoferowania ekwiwalentnego produktu lub zwrotu kosztów zakupu.
 5. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia, gdy problem z urządzeniem spowodowany jest przez niewłaściwe użytkowanie lub niestosowanie się do niezbędnych zaleceń konserwacyjnych produktu, koszt serwisu może zostać przeniesiony na klienta.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko, jeśli Klient zgłosi je niezwłocznie przy odbiorze towaru i spisze protokół szkody w obecności przewoźnika.

§6. Warunki gwarancji

 1. Towary sprzedawane przez Sklep internetowy Prime Gastro objęte są gwarancją producenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Okres gwarancji na poszczególne produkty to 24 miesiące w przypadku części zamiennych.
 3. Urządzenia bez wtyczki oraz te zasilane gazem muszą być podłączane przez specjalistę. W przypadku chłodziarek i zamrażarek, parametry muszą zostać ustawione przez technika podczas pierwszego uruchomienia. Nieprzestrzeganie tych warunków spowoduje utratę gwarancji. Fakturę/raport technika należy przechowywać w całym okresie gwarancyjnym.
 4. Gwarancja nie obejmuje: materiałów wykonanych ze szkła, uszczelek, materiałów uszczelniających, ceramiki, szamotu oraz części zużywających się, takich jak termopary.
 5. Koszty technika są pokrywane tylko w przypadku, gdy technik został wyznaczony przez Prime Gastro w okresie gwarancyjnym.
 6. W przypadku wystąpienia wady towaru w okresie gwarancji, Klient biznesowy powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym Prime Gastro w celu uzyskania informacji dotyczących procedury reklamacyjnej.
 7. Sklep internetowy Prime Gastro dokłada wszelkich starań, aby procedura reklamacyjna była przeprowadzona w jak najkrótszym czasie.

§7. Warunki zwrotów

 1. Zwrot należy zgłosić najpóźniej 14 dni po otrzymaniu towaru za pośrednictwem adresu e -mail info@primegastro.pl. Musi to zostać potwierdzone przez pracownika.
 2. Towar musi być nieużywany, nieuszkodzony i zapakowany w oryginalne opakowanie transportowe. Jeśli produkt składa się z różnych części, produkt musi być kompletny.
 3. Z usługi zwrotu wyłączone są konstrukcje specjalne, towary klasy B (używane), artykuły zamawiane indywidualnie na życzenie klienta oraz części zamienne.
 4. Koszty i ryzyko związane z transportem powrotnym ponosi klient. Towary muszą być zwracane do GGM Gastro Kraków, Longinusa Podbipięty 66, 31-589 Kraków.
 5. W przypadku żądania zwrotu do 7 dni włącznie od otrzymania towaru i jego potwierdzenia przez Prime Gastro, nie pobiera się opłaty manipulacyjnej. Od 8 dnia potrąca się 25% wartości netto zwracanego towaru z kwoty zwrotu, ale nie więcej niż 500 PLN za przetworzenie jednego zwrotu.
 6. Sklep zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez klienta rachunek bankowy.
 7. W przypadku, gdy towar został uszkodzony w trakcie dostawy lub nie odpowiada zamówieniu, sklep zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad lub dokonania zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od otrzymania zwrotu.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu towarów, które zostały użyte, uszkodzone lub niekompletne.
 
§8. Warunki odstąpienia od umowy

 1. Klient biznesowy ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep internetowy Prime Gastro o swojej decyzji poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: info@primegastro.pl lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Sklepu.
 3. Sklep internetowy Prime Gastro potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Towar musi być nieużywany, nieuszkodzony i zapakowany w oryginalne opakowanie transportowe. Jeśli produkt składa się z różnych części, musi być kompletny.
 5. Z usługi zwrotu wyłączone są konstrukcje specjalne, towary klasy B (używane), artykuły zamawiane indywidualnie na życzenie klienta oraz części zamienne.
 6. Koszty i ryzyko związane z transportem powrotnym ponosi Klient. Towary muszą być zwracane do Prime Gastro Sp. z o.o., Longinusa Podbipięty 66, 31-589 Kraków.
 7. W przypadku żądania zwrotu do 7 dni włącznie od otrzymania towaru i jego potwierdzenia przez Prime Gastro, nie pobiera się opłaty manipulacyjnej. Od 8 dnia potrąca się 25% wartości netto zwracanego towaru z kwoty zwrotu, ale nie więcej niż 500 PLN za przetworzenie jednego zwrotu.
 8. Sklep zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 9. W przypadku, gdy towar został uszkodzony w trakcie dostawy lub nie odpowiada zamówieniu, Sklep zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad lub dokonania zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od otrzymania zwrotu.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu towarów, które zostały użyte, uszkodzone lub niekompletne.

§9. Anulowanie zamówienia

 1. Zamówienia, produkty na zamówienie oraz zamówienia specjalne można anulować bezpłatnie tylko do trzech dni roboczych po otrzymaniu faktury.
 2. Jeśli klient zrezygnuje w późniejszym terminie, ale jeszcze przed dostawą, Prime Gastro zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% wartości artykułu, w tym VAT jako opłata za anulowanie.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy Prime Gastro zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
 2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Sklepu internetowego Prime Gastro.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży między Sklepem internetowym Prime Gastro a klientem biznesowym będą rozstrzygane w drodze mediacji lub polubownie przed skierowaniem sprawy do sądu.

§11. Kontakt

 1. Klient może skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 12 444 57 57 lub mailowo pod adresem info@primegastro.pl, reklamacje@primegastro.pl.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2024.